Kamervragen naar aanleiding van de uitzendingen over Koos H. 

 

Een paar dagen na de laatste uitzending over Koos H. waar ook Fred Teeven (destijds kamerlid VVD) te gast was bij Peter R. de Vries werd in samenwerking met de PVV (de Roon) kamervragen opgesteld om deze aan de demissionaire minister van Justitie, Hirsch Ballin, voor te leggen.

Vraag 6 laat iets heel opmerkelijks zien: Want waarom wordt mevrouw C.L. geen psychiater genoemd en in de uitzending door Teeven wel als psychiater? Er wordt ook geen vraag gesteld waarom Koos H. doorverwezen werd via de rechter naar de psychiater zoals naar voren werd gebracht door Peter R. de Vries.

Kennelijk was Teeven op de hoogte dat de vrouw geen psychiater was en dus 'het spel' met Peter R. de Vries gewoon mee speelt in de laatste uitzending!

 

De vragen die aanvankelijk opgesteld waren (zie onderstaande voor de uiteindelijke versie met de antwoorden van de minister Hirsch Ballin):


1. Hebt U kennis genomen van de inhoud van de uitzendingen van 3, 10 en 17 april 2010 van Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Bent U geschokt door de inhoud van deze uitzendingen en berust de weergegeven informatie in die uitzendingen naar uw oordeel op de waarheid? Bent U bereid de Kamer volledige openheid te verschaffen over het, in het verleden, verrichtte onderzoek, en de getroffen maatregelen, mede in het licht van de gedane mededelingen?

2. Wanneer heeft U, dan wel het openbaar ministerie, er kennis van gekregen dat er door de voormalig advocaat-generaal een bezoek was gebracht aan Koos H. , in het verleden gedetineerd in het Huis van Bewaring Over-Amstel  te Amsterdam? Wanneer heeft U er kennis van gekregen dat Peter R. de Vries op bezoek is geweest bij mr. Feber (11 maart 2010)? Is dat bezoek voor U aanleiding geweest om Peter R. de Vries uit te nodigen voor een gesprek op het ministerie van justitie (26 maart 2010)?

3. De toenmalig (behandelend) advocaat-generaal mr. Feber (thans gepensioneerd) vertelt in de uitzending van 17 april j.l. dat er in 1982 en 1983 (‘toendertijd’) geen onderzoek is ingesteld naar het handelen van de overleden vice-president van de Haagse rechtbank mr. C. Stolk. Is het juist dat er in 1982 en 1983 geen feitenonderzoek en/of strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar de gang van zaken rond de zaak Koos H.? Zo neen, wat was daarvoor de reden? Zo ja, bent U bereid de Kamer inzage te verstrekken in de opgemaakte rapportages? Zo neen, waarom niet?

4. Bent U ook van mening dat er in de zaak Koos H. volledige openheid moet worden betracht aan de nabestaanden van de om het leven gebrachte slachtoffers Visser, den Boer en Post over de gang van zaken rond het onderzoek in de jaren tachtig? Zo ja, wanneer neemt U het initiatief om de nabestaanden in te lichten?

5. Is het juist dat mr. Stolk rijlessen heeft georganiseerd en betaald voor Koos H.? Wat was de mening van de Rechtbank Den Haag daar toendertijd over? Is dit (eventuele) voorval naar uw oordeel schadelijk voor het aanzien van de rechterlijke macht?

6. Is het juist dat mw. Coltof-Latour in 1984 enige maanden gehuwd is geweest met mr. Stolk? Is uit enig onderzoek duidelijk geworden waarom deze relatie op papier na enige maanden is ontbonden? Is dit (eventuele) voorval naar uw oordeel schadelijk voor het aanzien van de rechterlijke macht?

7. Is het juist dat mr. Stolk in een behandelende strafkamer heeft plaats genomen die moest oordelen over Koos H., terwijl hij tegelijkertijd zaken ‘regelde’ voor Koos H.? Is dit (eventuele) voorval naar uw oordeel schadelijk voor het aanzien van de rechterlijke macht?

8. Is het juist dat mr. Stolk een andere advocaat heeft toegewezen aan Koos H.? Zo neen, heeft mr. Stolk enige betrokkenheid gehad bij de verandering van advocaat/raadsman van Koos H.? Is dit (eventuele) voorval naar uw oordeel schadelijk voor het aanzien van de rechterlijke macht?

9. Is er ooit onderzoek verricht of Koos H. kinderporno kreeg door tussenkomst van mr. Stolk? Zo neen, is er uit onderzoek een aanleiding gebleken om te onderzoeken of Koos H. een seksuele relatie heeft gehad met mr. Stolk, terwijl deze Stolk ook (inhoudelijk) betrokken was bij strafzaken tegen Koos H.? Is dit (eventuele) voorval naar uw oordeel schadelijk voor het aanzien van de rechterlijke macht?

10. Is het juist dat Stolk bij Koos H. thuis in diens woning aan de Zuidwal over de vloer kwam?

11. Is het juist dat Koos H. bij Stolk thuis kwam aan de Segbroeklaan in Den Haag?

12. Is het juist dat Stolk Koos H. in het huis van bewaring bezocht?

13. Is het juist dat Koos H. kort na de moord op Tialda Visser (11-05-1979) zich heeft gemeld bij het Penitentiar Selectiecentrum van de Scheveningse gevangenis en dat hij daar zonder hem te horen weer is weggestuurd?

14. Is het juist dat Stolk gratieverzoeken heeft ingediend voor Koos H. zodat deze na een arrestatie weer op vrije voeten kwam?

15. Is er in het Rijksrecherchedossier aandacht besteed aan al deze voorgaande vragen? Zo neen, waarom niet? Hebt U het voornemen om hier opnieuw feitenonderzoek naar te laten plaatsvinden? Acht U dit feitenonderzoek nog mogelijk?

16.  Is het juist dat Koos H. in zijn verblijf in de TBS-inrichting de beschikking heeft gehad over (kinder)porno? Zo ja, wanneer gaat U een einde maken aan deze wantoestanden?

17.  Wanneer wordt Koos H. in het kader van zijn levenslang opgelegde gevangenisstraf overgeplaatst naar een (gewone) gevangenis?

18.  Is in het onderzoeksdossier, dat het openbaar ministerie ter beschikking heeft, aanwezig een brief van Koos H. uit 1983 verzonden aan verschillende geadresseerden? Zo ja, kan de Kamer die brief ter inzage krijgen? Bent U bereid  de nog levende geadresseerden te laten vragen waarom zij naar aanleiding van deze brief geen aktie hebben ondernomen? Is het juist dat een van de geadresseerden nog een functie heeft bij het Gerechtshof te Amsterdam als raadsheer?

19.  Kunt U deze vragen beantwoorden voor het (nog) te plannen spoeddebat in mei/juni 2010?

 


 De uiteindelijke versie met de antwoorden:

ah-tk-20092010-2508.pdf (66,3 kB)

archive-nl.com/page/107690/2012-07-10/https://www.vvd.nl/pers/kamervragen/detail/879/vragen-van-fred-teeven-en-de-pvv-over-koos-h-n-a-v-de-uitzendingen-van-peter-r-de-vries